:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ วรัชยา  ช่วยกาญจน์
   Miss Waratchaya Chuaikan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2813, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2813, 2808-10
   E - mail  waratchaya.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริบาลทางเภสัชกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2560
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/07/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/07/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การบริบาลทางเภสัชกรรม
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  - เภสัชกรรมคลินิก
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  - วิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาข้อมูลการใช้ยาโอเมพราโซลร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Study of combined use of omeprazole with non-steroidal anti-inflammatory drugs at a hospital in Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นายธิติ รัตนาคม, นางสาวพิชาวีร์ โควเศรษฐพล, นายพงศกร นวเลิศปัญญา, นางสาววรัชยา ช่วยกาญจน์, นางสาวศรีรัตน์ กสิวงศ์
   ชื่อการประชุม : Thailand Research Expo: Symposium 2018
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/08/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : การให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยในอำเภอท่าศาลาและอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้ความรู้ด้านยา
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : WU Pharmacy Forum 2017 : Update on cardiovascular disease
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)