:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ณัฐพนธ์  ทรงนาคา
   Mr. Nuttapon Songnaka
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2861, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2861, 2808-10
   E - mail  nuttapon.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2560
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  18/07/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/07/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Genetic engineering (Bacteria) Pharmaceutical biotechnology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Stability-Indicating HPLC Method for Determination of Naproxen in an Extemporaneous Suspension
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Research Journal of Pharmacy and Technology
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Analytical method validation for determination of naproxen sodium in extemporaneous oral suspension
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 109-110 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Stability of extemporaneous naproxen oral suspension
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Somchai Sawatdee, Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 148-149 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพจากตัวอย่างดิน
    Isolation of antimicrobial-producing bacteria from soil samples (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ณัฐพนธ์ ทรงนาคา1 มณฑล เลิศคณาวนิชกุล2 และ อภิชาต อธิไภริน3*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 : (TSU conference 29th)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Analytical method validation for determination of naproxen sodium in extemporaneous oral suspension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : Stability of extemporaneous naproxen oral suspension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Somchai Sawatdee, Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคเบาหวานควบคุมได้ ถ้าเราเข้าใจ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อความโดดเด่นทางทักษะชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการจัดการระบบยาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในชุมชน : สาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา : ทุ่งชน : บางปู : นบพิตำ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคเบาหวานควบคุมได้ ถ้าเราเข้าใจ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : สัปดาห์เภสัช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • ให้บริการวิชาการทางเภสัชกรรมชุมชนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ เช่น การซักประวัติ การจ่ายยา การให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)