:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย พงศ์พิพัฒน์  พรมแก้ว
   Mr. Pongpipat Promkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-, 0-7567-
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      , 
   E - mail  pongpipat.pr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2560
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  10/08/2560
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  ส่วนสื่อสารองค์กร
  ฝ่าย/งาน  งานสื่อสารองค์กร
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/08/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)