:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   น.สพ. เอกพจน์  แช่มเกษม
   น.สพ. Aekkapot Chamkasem
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3924, 0-7567-3901-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3924, 3901-2
   E - mail  aekkapot.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สัตวแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  21/08/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/08/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)