:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ น.สพ. เอกพจน์  แช่มเกษม
   น.สพ. Aekkapot Chamkasem
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3924, 0-7567-3921- 3920
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3924, 3921- 3920
   E - mail  aekkapot.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สัตวแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  21/08/2560
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อื่น ๆ  Homology modeling and
Protein structure-based drug design
  อื่น ๆ  Microbiology/Immunology (virus)
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Prevalence of Porcine Circovirus Type 2 (PCV-2) in Smallholder Pig Farm in Thung-Yai district, Nakhon Si Thammarat, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Vassakorn Khophloiklang, Manta Poomikasemsak, Kosit Areekit, Pornsak Nara-Arj, Nilobol Kamyun, Suttida Sangpum, Aekkapot Chamkasem, Dusit Laohasinnarong
   ชื่อการประชุม : International Conference on the 4th Industrial Revolution and Its Impacts (IC4IR2019)
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Vaccinomics approach: Genomic characterization and tertiary structure of Porcine circoviruses (PCVs) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Aekkapot Chamkasem, Dusit LAOHASINNARONG, Chuchard PUNSAWAD, Ladawan SARIYA, Waraphan TONITI, Punsiri DAM-O
   ชื่อการประชุม : International Conference on the 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
  • ชื่อโครงการ : ค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)