:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ น.สพ. พันเลิศ  ศักดิ์แก้ว
   น.สพ. Phanlert Sakkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3924, 0-7567-3901-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3924, 3901-2
   E - mail  phanlert.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สัตวแพทยสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2557
 
  วุฒิการศึกษา  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สัตวแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  19/02/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/02/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  - ระบบมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ในโรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ (โรงฆ่าสัตว์ปีก สุกร และสัตว์เคี้ยวเอื้อง)
- กฏหมายและข้อบังคับของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์
- ระบบมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ Good Agricultural Practice (GAP)
  สาขาความสนใจ
  การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์  - ระบบมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ในโรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ (โรงฆ่าสัตว์ปีก สุกร และสัตว์เคี้ยวเอื้อง) - กฏหมายและข้อบังคับของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ - ระบบมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ Good Agricultural Practice (GAP)
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาเบื้องต้นถึงสาเหตุการตายของช้าง 38 กรณี ในความขัดแย้งคนกับช้างจากรายงานข่าวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2552-2561
    Preliminary study of 38 fatal cases of elephant killed in human-elephant conflict in Thailand as retrieve from news report during 2009-2018 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พันเลิศ ศักดิ์แก้ว,รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
   ชื่อการประชุม : การประชุมช้างแห่งชาติ 2561
   สถานที่ประชุม : สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2561

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)