:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. สมรักษ์  ชัยสิงห์กานานนท์
   Dr. Somrak Chaisingkananont
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2067, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2067, 2002-3
   E - mail  somrak.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Doctor of Philosophy (Southeast Asian Studies)
  มหาวิทยาลัย  National University of Singapore
  ประเทศ  สิงคโปร์
  ช่วงปี พ.ศ.  2552 - 2557
 
  วุฒิการศึกษา  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  มานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534 - 2538
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประวัติศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528 - 2531
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/10/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  หลักสูตร  หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : "Losing Language is a loss of Nation": Transnational movement to preserve Mon Scripts (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chaisingkananont, Somrak
   ชื่อการประชุม : The 6th Symposium of International Languages & Knowledge (SILK 2019)
   สถานที่ประชุม : Rajamangala University of Technology Srivijaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Identity Negotiation: social networking of the Plang/Bulang migrants in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chaisingkananont, Somrak
   ชื่อการประชุม : the 3rd CHINA-ASEAN International Ethnicity Culture Research Forum
   สถานที่ประชุม : Duyun City, Guizhou Province, P.R. China Qiannan Normal University for Nationalities
   ประเทศ : จีน เมื่อ 25/09/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
  • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • ชื่อโครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีจัดการภูมิปัญญาและองค์ความรู้การปลูกและตำรับยากัญชา
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
  • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
  • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
      ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2561
   ชื่อหนังสือ : สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนแปลงผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
   ผู้แต่ง :  ดร.สมรักษ์  ชัยสิงห์กานานนท์
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN : 978-616-7154-68-8
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)