:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. กิจจา  สว่างเจริญ
   Asst.Prof.Dr. Kitja Sawangjaroen
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2840, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2840, 2808-10
   E - mail  kitja.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Doctor of Philosophy (Physiology)
  มหาวิทยาลัย  The University of Queensland
  ประเทศ  ออสเตรเลีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533 - 2538
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2521 - 2523
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2516 - 2521
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/10/2560
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/10/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เภสัชวิทยา
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Neuroendocrinology, Endocrinology, Ethnopharmacology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Beneficial effects of young coconut juice feeding on the lipid, renal and liver profiles, in ovariectomized rats: Preliminary novel findings.
   ผู้เขียน : Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Mitranun, W. and Sayoh, I.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 1 หน้า : 57-65 เดือน/ปี : 01/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : Anti-apoptotic effects of phyllanthin against alcohol-induced liver cell death.
   ผู้เขียน : Sukketsiri, W., Sawangjaroen, K. and Tanasawet, S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 5 หน้า : 981-988 เดือน/ปี : 05/2559-05/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effects of an alkaloid-rich extract from Mitragyna speciosa leaves and fluoxetine on sleep profiles, EEG spectral frequency and ethanol withdrawal symptoms in rats.
   ผู้เขียน : Cheaha, D., Keawpradub, N., Sawangjaroen, K., Phukpattaranont, P. and Kumarnsit, E.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytomedicine
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1000-1008 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Characterization of fluoxetine effects on ethanol withdrawal-induced cortical hyperexcitability by EEG spectral power in rats.
   ผู้เขียน : Cheaha, D., Sawangjaroen, K., and Kumarnsit, E.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Neuropharmacology
   เล่มที่ : 77 ฉบับที่ : - หน้า : 49-56 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Young coconut juice can accelerate the healing process of cutaneous wounds.
   ผู้เขียน : Radenahmad, N., Saleh, F., Sayoh, I., Sawangjaroen, K., Subhadhirasakul, P., Boonyoung, P., Rundorn, W., and Mitranun, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : - หน้า : 252 เดือน/ปี : 01/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Study on glucose transport in muscle cells by extracts from Mitragyna speciosa (Korth.) and mitragynine.
   ผู้เขียน : Purintrapiban, J., Keawpradub, N., Kansenalak, S., Chittrakarn, S., Janchawee, B., and Sawangjaroen, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Natural Product Research
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 15 หน้า : 1379-1387 เดือน/ปี : 09/2554-09/2554
   ชื่อบทความ : Young coconut juice, a potential therapeutic agent that could significantly reduce some pathologies associated with Alzheimer's disease: Novel findings.
   ผู้เขียน : Radenahmad, N., Saleh, F., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B., and Connor, J. R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : British Journal of Nutrition
   เล่มที่ : 105 ฉบับที่ : 5 หน้า : 738-746 เดือน/ปี : 03/2554-03/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Young coconut juice significantly reduces histopathological changes in the brain that is induced by hormonal imbalance: A possible implication to postmenopausal women.
   ผู้เขียน : Radenahmad, N., Saleh, F., Sawangjaroen, K., Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B. and Connor, J. R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Histology and Pathology
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 6 หน้า : 667-674 เดือน/ปี : 06/2553-06/2553
   ชื่อบทความ : The neuromuscular blockade produced by pure alkaloid, mitragynine and methanol extract of kratom leaves (Mitragyna speciosa Korth.).
   ผู้เขียน : Chittrakarn, S., Keawpradub, N., Sawangjaroen, K., Kansenalak, S., and Janchawee, B.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ethnopharmacology
   เล่มที่ : 129 ฉบับที่ : 3 หน้า : 344-349 เดือน/ปี : 06/2553-06/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Inhibitory effects of kratom leaf extract (Mitragyna speciosa, Korth.) on the rat gastrointestinal tract.
   ผู้เขียน : Chittrakarn, S., Sawangjaroen, K., Prasettho, S., Janchawee, B., and Keawpradub, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ethnopharmacology
   เล่มที่ : 116 ฉบับที่ : 1 หน้า : 173-178 เดือน/ปี : 02/2551-02/2551
   ชื่อบทความ : Anti-atherogenic effects of morelloflavone from Garcinia dulcis leaves in cholesterol fed rabbits.
   ผู้เขียน : Decha-Dier, U., Hutadilok-Towatana, N., Mahabusarakam, W., Sawangjaroen, K. and Pinkaew, D
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Natural Remedies
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 151-159 เดือน/ปี : 01/2551-12/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : A high performance liquid chromatographic method for determination of mitragynine in serum and its application to a pharmacokinetic study in rats.
   ผู้เขียน : Janchawee, B., Keawpradub, N., Chittrakarn, S., Prasettho, S., Wararatananurak, P. and Sawangjaroen, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biomedical Chromatography
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 2 หน้า : 176-183 เดือน/ปี : 01/2550-01/2550
   ชื่อบทความ : Investigation of the analgesic and behavioral activities of the extract from Mitragyna speciosa.
   ผู้เขียน : Reanmongkol, W., Keawpradub, N. and Sawangjaroen, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanakarin Journal of Science and Technology 29:39-48.
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : Suppl. 1 หน้า : 39-48 เดือน/ปี : 03/2550-03/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : The effects of extracts from anti-diarrheic Thai medicinal plants on the in vitro growth of the intestinal protozoa parasite: Blastocystis hominis.
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, N and Sawangjaroen, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ethnopharmacology
   เล่มที่ : 98 ฉบับที่ : 1-2 หน้า : 67-72 เดือน/ปี : 04/2549-04/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : The in vitro anti-giardial activity of extracts from plants that are used for self-medication by AIDS patients in southern Thailand.
   ผู้เขียน : Sawangjaroen N, Subhadhirasakul S, Phongpaichit S, Siripanth C, Jamjaroen K, Sawangjaroen K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitology Research
   เล่มที่ : 95 ฉบับที่ : 1 หน้า : 17-21 เดือน/ปี : 01/2548-01/2548
   ชื่อบทความ : Suppressive effects of dichloromethane fraction from the Areca catechu nut on naloxone-precipitated morphine withdrawal in mice.
   ผู้เขียน : Kumarnsit, E., Keawpradub, N., Vongvatcharanon, U., Sawangjaroen, K., and Govitrapong, P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fitoterapia
   เล่มที่ : 76 ฉบับที่ : 6 หน้า : 534-539 เดือน/ปี : 09/2548-09/2548
   ชื่อบทความ : Comparison of spasmolytic activities of Piper longum, P. sarmentosum and Quercus infectoria extracts with loperamide and verapamil in rat and guinea pig intestinal tissues.
   ผู้เขียน : Thaina, P., Poonpanang, P. and Sawangjaroen, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Horticulturae
   เล่มที่ : 680 ฉบับที่ : - หน้า : 183-189 เดือน/ปี : 01/2548-12/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Effects of Piper longum fruit, Piper sarmentosum root and Quercus infectoria nut gall on caecal amoebiasis in mice.
   ผู้เขียน : Sawangjaroen N, Sawangjaroen K, Poonpanang P
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Ethnopharmacology
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 2-3 หน้า : 357-360 เดือน/ปี : 04/2547-04/2547
  พ.ศ.2540
   ชื่อบทความ : A method for drug infusion into the lateral median eminence and arcuate nucleus of sheep.
   ผู้เขียน : Anderson ST, Sawangjaroen K, Curlewis JD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Neuroscience Methods
   เล่มที่ : 71 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-176 เดือน/ปี : 02/2540-02/2540
   ชื่อบทความ : Effects of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) and vasoactive intestinal polypeptide (VIP) on hormone secretion from sheep pituitary cells in vitro.
   ผู้เขียน : Sawangjaroen K, Anderson ST, Curlewis JD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Endocrinology
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 4 หน้า : 279-286 เดือน/ปี : 04/2540-04/2540
  พ.ศ.2539
   ชื่อบทความ : Effects of pituitary adenyl cyclase activating polypeptide and vasoactive intestinal polypeptide on cyclic AMP accumulation in sheep pituitary cells in vitro.
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, K., Sernia, C., and Curlewis, J.D.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Endocrinology
   เล่มที่ : 148 ฉบับที่ : 3 หน้า : 545-552 เดือน/ปี : 03/2539-03/2539
   ชื่อบทความ : Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide acts within the medial basal hypothalamus to inhibit prolactin and luteinizing hormone secretion.
   ผู้เขียน : Anderson ST, Sawangjaroen K, Curlewis JD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Endocrinology
   เล่มที่ : 137 ฉบับที่ : 8 หน้า : 3424-3429 เดือน/ปี : 08/2539-08/2539
  พ.ศ.2537
   ชื่อบทความ : Effects of pituitary adenyl cyclase activating polypeptide (PACAP) and vasoactive intestinal polypeptide (VIP) on prolactin, luteinizing hormone and growth hormone secretion in the ewe. Journal of 6:549-555.
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, K., and Curlewis, J.D.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Neuroendocrinology
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 5 หน้า : 549-555 เดือน/ปี : 10/2537-10/2537
  พ.ศ.2535
   ชื่อบทความ : Effects of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) and vasoactive intestinal polypeptide (VIP) on the cardiovascular system in sheep.
   ผู้เขียน : Sawangjaroen K, Dallemagne CR, Cross RB, Curlewis JD.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Peptides
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1029-1032 เดือน/ปี : 09/2535-10/2535
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effects of methanolic extract from Piper longum L. fruits on uterine contraction in rats. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, K.
   ชื่อการประชุม : The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference (IBSC 2016)
   สถานที่ประชุม : Novi Sad, Serbia
   ประเทศ :  เมื่อ 19/09/2559
   ชื่อบทความ : Cytoprotective effects of phyllanthin against ethanol induced HepG2 cell death. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sukketsiri, W., Sawangjaroen, K. and Tanasawet, S.
   ชื่อการประชุม : The 89th Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society, Department of Molecular Pharmacology
   สถานที่ประชุม : Kitasato University School of Pharmaceutical Sciences, PACIFICO Yokohama Conference Center, Yokohama, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 09/03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effects of methanolic extract from Piper nigrum Linn. on uterine contraction in rats. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, K. and Sarnkhaeveerakul, P.
   ชื่อการประชุม : The 15th International Congress of the International Society for Ethnopharmacology
   สถานที่ประชุม : Petra Panorama Hotel, Petra, Jordan
   ประเทศ : จอร์แดน เมื่อ 05/05/2558
   ชื่อบทความ : Spasmolytic action of white pepper grains (Piper nigrum) methanolic extract in non-pregnant rat uterus. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sarnkhaeveerakul, P. and Sawangjaroen, K.
   ชื่อการประชุม : Proceedings of the 37th Congress on Pharmacology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Young coconut juice, a potential therapeutic agent for postmenopausal women: Novel findings. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Puripattanavong, J. and Mitranun, W.
   ชื่อการประชุม : 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN 2014) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness”.
   สถานที่ประชุม : Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/12/2557
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Effects of carpaine on the contraction of isolated rat uterus. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, K., Sudsai, T. and Subhadhirasakul, S.
   ชื่อการประชุม : The Tenth Southeast Asian Western Pacific Regional Meeting of Pharmacologists
   สถานที่ประชุม : Adelaide Hilton Hotel, Adelaide, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 02/12/2550
   ชื่อบทความ : Investigation of the analgesic and behavioral activities of the extract from Mitragyna speciosa (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Reanmongkol, W., Keawpradub, N. and Sawangjaroen, K.
   ชื่อการประชุม : Third CINP Asia Pacific Regional Meeting, 1st CTNP Meeting
   สถานที่ประชุม : Asia Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/03/2550
   ชื่อบทความ : Inhibitory effect of kratom (Mitragyna speciosa, Korth.) on the neuromuscular junction (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chittrakarn, S., Keawpradub, N., Prasettho, S., Janchawee, B. and Sawangjaroen, K.
   ชื่อการประชุม : The Tenth Southeast Asian Western Pacific Regional Meeting of Pharmacologists,
   สถานที่ประชุม : Adelaide Hilton Hotel, Adelaide, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 02/12/2550
   ชื่อบทความ : Hypoglycemic Effect of the Crude Extract of Mitragyna speciosa Korth. Leaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Prasettho, S. Chittrakarn, S., Janchawee, B., Purintrapiban, J, Keawpradub, N. and Sawangjaroen, K.
   ชื่อการประชุม : The Tenth Southeast Asian Western Pacific Regional Meeting of Pharmacologists
   สถานที่ประชุม : Adelaide Hilton Hotel, Adelaide, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 02/12/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Demonstration of a delay of astrogliosis pathology in rat brains following the injection of estrogen using an immunohistochemical technique (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : 19. Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B., and Connor, R. J.
   ชื่อการประชุม : The 29th Annual Anatomy Meeting
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2549
   ชื่อบทความ : Beta-amyloid 1-42 was reduced in rat brains fed with young coconut-juiceRadenahmad, N., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B., and Connor, R. J. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : juiceRadenahmad, N., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B., and Connor, R. J.
   ชื่อการประชุม : The 29th Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society
   สถานที่ประชุม : Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 19/07/2549
   ชื่อบทความ : Effect of phytoestrogen on parvalbumin-immunoreactive cells in brains of ovariectomized rats fed with young coconut juice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Subhadhirasakul, P., Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B., and Connor, R J.
   ชื่อการประชุม : The 32th Congress on Science and Technology of Thailand (STT32)
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2549
   ชื่อบทความ : Reversed phase high performance liquid chromatography for detection of Mitragyna speciosa-derived mitragynine (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Janchawee, B., Keawpradub, N., Chittrakarn, S., Prasettho, S., Wararatananurak, P., and Sawangjaroen, K.2nd– 7th July 2006
   ชื่อการประชุม : IUPHAR2006: 15th World Congress of Pharmacology
   สถานที่ประชุม : Beijing, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 02/07/2549
   ชื่อบทความ : Antidiarrheal effect of the methanolic extract of Kratom (Mitragyna speciosa Korth.). (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chittrakarn, S., Sawangjaroen, K., Prasettho, S., Janchawee, B., and Keawpradub, N. 2nd–7th July 2006.
   ชื่อการประชุม : IUPHAR2006: 15th World Congress of Pharmacology
   สถานที่ประชุม : Beijing, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 02/07/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Maintenance of physiological level of 17 beta-estradiol in ovariectomized rats (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B., and Connor, R. J.
   ชื่อการประชุม : TRF annual conference 12th-14th January 2005
   สถานที่ประชุม : Kanjanaburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/10/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Potential effects of Piper longum fruit, Piper sarmentosum root and Quercus infectoria nut gall on caecal amoebiasis in mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, K., Sawangjaroen, N. and Poonpanang, P.
   ชื่อการประชุม : The Fourth Joint Seminar on Biomedical Science among Prince of Songkla University, Chiangmai University, Kunming Medical College and Toho University
   สถานที่ประชุม : Rydges Tapae Hotel, Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/10/2547
   ชื่อบทความ : Effects of purified alkaloid from Carica papaya L. leaves on smooth muscle contraction in rat uterus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sudsai, T., and Sawangjaroen, K.
   ชื่อการประชุม : The Fourth Joint Seminar on Biomedical Science among Prince of Songkla University, Chiangmai University, Kunming Medical College and Toho University
   สถานที่ประชุม : Rydges Tapae Hotel, Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/10/2547
   ชื่อบทความ : Effects of young-coconut juice and estradiol on ovariectomized rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Vongvatcharanon, U., Subhadhirasakul, P., Rundorn, W., Withyachumnarnkul, B., and Connor, R. J.
   ชื่อการประชุม : Thirty Seventh Annual meeting of the Society for the Study of Reproduction (SSR)
   สถานที่ประชุม : University of British Columbia, Vancouver, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 01/08/2547
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : Effects of Garcinia dulcis Kurz leaf extract in hypercholesterolemic rabbits (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Hutadilok-Towatana, N., Decha, U., Sawangjaroen, K. and Mahabusarakum, W.
   ชื่อการประชุม : Third World congress on medicinal and aromatic plants for human welfare (WOCMAP III)
   สถานที่ประชุม : Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/02/2546
   ชื่อบทความ : Comparison of Spasmolytic Activities on Piper longum, P. sarmentosum and Quercus infectoria Extracts with Loperamide and Verapamil in Rats and Guinea Pig Intestinal Tissues. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thaina, P. Sawangjaroen, K. and Poonpanang, P.
   ชื่อการประชุม : WOCMAP III: The IIIth World Congress on Medicinal and Aromatic Plants
   สถานที่ประชุม : Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiangmai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2546
   ชื่อบทความ : Effects of Piper longum fruit, Piper sarmentosum root and Quercus infectoria nut gall on caecal amoebiasis in mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, K., Sawangjaroen, N. and Poonpanang, P.
   ชื่อการประชุม : ASOMPS XI on Medicinal Plants, Spices and Other Natural Products, 26th-30th October 2003
   สถานที่ประชุม : Kunming, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 26/10/2546
   ชื่อบทความ : The effects of extracts from anti-diarrheic Thai medicinal plants on the in vitro growth of the intestinal protozoa parasite: Blastocystis hominis (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, N., and Sawangjaroen, K.
   ชื่อการประชุม : ASOMPS XI on medicinal plants, spices and other natural products, , 26th–30th October 2003
   สถานที่ประชุม : Kunming, China
   ประเทศ : จีน เมื่อ 26/10/2546
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Hypocholesterolemic effects of Garcinia dulcis Kurz leaf extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Decha, U., Hutadilok-Towatana, N., Sawangjaroen, K. and Mahabusarakum, W.
   ชื่อการประชุม : Fourth IMT-GT Uninet Conference 2002
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 15/10/2545
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : Effects of crude alkaloid extract from Carica papaya leaves on isolated rat uterus. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sawangjaroen, K. and Kiriwong, K.
   ชื่อการประชุม : The Third Joint Seminar on Biomedical Science between Prince of Songkla University and Toho University
   สถานที่ประชุม : Toho University, Tokyo, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 01/01/2544
   ชื่อบทความ : Inhibition by Piper longum fruit, Piper sarmentosum and Quercus infectoria methanolic extracts of the agonist induced contractions of rat and guinea pig isolated ileums. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thaina, P., Poonpanang, P. and Sawangjaroen, K.
   ชื่อการประชุม : The Third Joint Seminar on Biomedical Science between Prince of Songkla University and Toho University
   สถานที่ประชุม : Toho University, Tokyo, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 01/01/2544
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2533
   ชื่อหนังสือ : ฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนคุมกำเนิด
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.กิจจา  สว่างเจริญ
   สำนักพิมพ์ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ISBN :
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)