:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว กรกมล  เกตุด้วง
   Miss Gongamol Getduang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2466, 0-7567-2201 2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2466, 2201 2224
   E - mail  gongamol.ge@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พัฒนาการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2557
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2560
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)