:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย ญาณวุฒิ  อุดมศรี
   Mr. Yanawut Udomsri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3940, 0-7567-3944
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3940, 3944
   E - mail  yanawut.ud@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  เทคนิคการผลิด
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547 - 2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/11/2560
 
  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/11/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)