:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว วิจิตรา  อื้อมุกดากุล
   Miss Wijittra Uemukdakun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3976, 0-7567-3248-50
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3976, 3248-50
   E - mail  wijittra.ue@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  อนามัยสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555 - 2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/11/2560
 
  ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/11/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)