:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว สุภาลักษณ์  แก้วทอง
   Miss Supalak Kaeothong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2897, 0-7567-2801-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2897, 2801-3
   E - mail  supalak.ka@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552 - 2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2560
 
  ตำแหน่ง  นักวิชาการ
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)