:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว สุธันวา  สุรพงษ์
   Miss Sutanva Surapong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3011, 0-7567-3015
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3011, 3015
   E - mail  sutanva.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  ผู้ช่วยพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2558 - 2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2560
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยพยาบาล
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)