:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย นิยม  ชุมเอียด
   Mr. Niyom Chumaied
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3057, 0-7567-3059
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3057, 3059
   E - mail  niyom.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  รังสีเทคนิค
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2525
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/12/2560
 
  ตำแหน่ง  พนักงานรังสีเทคนิค
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายเอ็กซเรย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/12/2560 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)