:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ศศิพิมพ์  อิสระวัฒนา
   Miss Sasipim Issarawattana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4248, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4248, 4231-3
   E - mail  sasipim.is@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภูมิสถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2559 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภูมิสถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  06/08/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
  หลักสูตร  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/08/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : กิจกรรมให้บริการชุมชนด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้บริการชุมชนด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
      ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำคีรีวงอย่างยั่งยืน
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)