:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จริยา  สากยโรจน์
   Asst.Prof.Dr. Jariya Sakayaroj
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2040, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2040, 2005-6
   E - mail  jariya.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546 - 2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541 - 2543
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535 - 2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  22/01/2561
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาชีววิทยา
  หลักสูตร  หลักสูตรชีววิทยา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  07/11/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Sesquiterpene and monoterpene derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma reesei PSU-SPSF013
   ผู้เขียน : Rukachaisirikul, V., Chinpha, S., Phongpaichit, S., Saikhwan, N., Sakayaroj, J., Preedanon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytochemistry Letters
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : _ หน้า : 124-129 เดือน/ปี : 02/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Trichothecenes from a Soil-Derived Trichoderma brevicompactum
   ผู้เขียน : Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S. and Sakayaroj, J.
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Nat. Prod.
   เล่มที่ : 82 ฉบับที่ : 4 หน้า : 687-693  เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : Caryophyllene sesquiterpenes, chromones and 10-membered macrolides from the marine-derived fungus pseudopestalotiopsis sp. PSU-AMF45,
   ผู้เขียน : Haryadi N.Putra, Vatcharin Rukachaisirikul, Saowanit Saithong, Souwalak Phongpaichit, Sita Preedanon, Jariya Sakayaroj, Sarinya Hadsadee, Siriporn Jungsuttiwong.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tetrahedron
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ : 38 หน้า : 130530 เดือน/ปี : 08/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Depsidones and a dihydroxanthenone from the endophytic fungi Simplicillium lanosoniveum (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams PSU-H168 and PSU-H261.
   ผู้เขียน : Vatcharin Rukachaisirikul, Supaporn Chinpha, Praphatsorn Saetang, Souwalak Phongpaichit, Siriporn Jungsuttiwong, Sarinya Hadsadee, Jariya Sakayaroj, Sita Preedanon, Prapapan Temkitthawon, Kornkanok Ingkaninan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fitoterapia
   เล่มที่ : 138 ฉบับที่ : _ หน้า : 104286 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : An online resource for marine fungi
   ผู้เขียน : Jones, E. G., Pang, K. L., Abdel-Wahab, M. A., Scholz, B., Hyde, K. D., Boekhout, T., Ebel, R., Rateb, M., Henderson, L., Sakayaroj, J., Suetrong, S., Dayarathne, M., Kumar, V., Raghukumar, S., Sridhar, K.R., Bahkali, A., Gleason, F. & Norphanphoun, C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Fungal Diversity
   เล่มที่ : 96 ฉบับที่ : 1 หน้า : 347–433 เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Asperidines A–C, pyrrolidine and piperidine derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178
   ผู้เขียน : Patima Phainuphong,Vatcharin Rukachaisirikul,Saowanit Saithong, Souwalak Phongpaichit,Jariya Sakayaroj,Chutima Srimaroeng, Atcharaporn Ontawong,Acharaporn Duangjai,Paradorn Muangnil, Chatchai Muanprasat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioorganic & Medicinal Chemistry
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 25 หน้า : 4502-4508 เดือน/ปี : 06/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : Blennolide derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma asperellum PSU-PSF14
   ผู้เขียน : Athip Maha a, Patima Phainuphong a, Vatcharin Rukachaisirikul a, *, Saowanit Saithong a,Souwalak Phongpaichit b, Sarinya Hadsadee c, Siriporn Jungsuttiwong c, Sita Preedanon d, Jariya Sakayaroj
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tetrahedron
   เล่มที่ : 74 ฉบับที่ : 0 หน้า : 5691-5699 เดือน/ปี : 06/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Depsides and depsidones from the soil-derived fungus Aspergillus unguis PSU-RSPG204
   ผู้เขียน : Patima Phainuphong , Vatcharin Rukachaisirikul, Souwalak Phongpaichit , Jariya Sakayaroj , Phongthon Kanjanasirirat , Suparerk Borwornpinyo , Nattaphong Akrimajirachoote , Chantapol Yimnual , Chatchai Muanprasat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tetrahedron
   เล่มที่ : 74  ฉบับที่ : 0 หน้า : 5691-5699 เดือน/ปี : 06/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Vibrio biofilm inhibitors screened from marine fungi protect shrimp against acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND).
   Vibrio biofilm inhibitors screened from marine fungi protect shrimp against acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND).

   ผู้เขียน : Soowannayan, C., Teja, D.N. C., Yatip, P., Mazumder, F.Y.,Krataitong, K., Unagul, P., Suetrong, S., Preedanon, S., Klaysuban, A., Sakayaroj, J. and Sangtiean, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aquaculture
   เล่มที่ : 499 ฉบับที่ : _ หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังบริเวณอ่าวไทย
    Genetic Diversity of Fungal Community Associated with Corals in the Gulf of Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ศิรพงศ์ พาพันธ์ สิตา ปรีดานนท์ สาทินี ซื่อตรง อรพิน พระเจริญ สุพิชฌาย์ แสงแก้วสุข อนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ นพพล คบหมู่ ทิพวัลย์ อยู่ชา วิรัลดา ภูตะคาม สิทธิพร เพ็งสกุล ธรรมศักดิ์ ยีมิน จริยา สากยโรจน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่21 : 21st National Genetics Conference
   สถานที่ประชุม : พัทยา ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : Species composition of higher marine fungi from the planted mangrove forests at Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Papan, D. and Sakayaroj, J.
   ชื่อการประชุม : IBD2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : Intertidal mangrove fungi from central and southern Thailand. Proceedings of the International Conference on Biodiversity, 22-24 May 2019 Bangkok, Thailand. IBD (2019): P225. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suetrong, S., Preedanon, S., Klaysuban, A., Sakayaroj, J., Pracharoen, O., Chumriang, P., Promchu, W. & Sangtian, T.
   ชื่อการประชุม : IBD2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : Morphological, molecular and 3D synchrotron X-ray tomographic characterizations of Helicascus satunensis nom. id., a novel mangrove fungus. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Preedanon, S., Klaysuban, A., Suetrong, S., Pracharoen, O., Promchoo, W., Sangtiean, T., Rojviriya, C. & Sakayaroj, J.
   ชื่อการประชุม : IBD2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : Molecular characterization of endophytic fungi associated with mangrove tree Aegialitis rotundifolia. Proceedings of the International Conference on Biodiversity, 22-24 May 2019 Bangkok, Thailand. IBD (2019): p202. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Klaysuban, A., Pracharoen, O., Preedanon, S., Suetrong, S., Sakayaroj, J., Promchoo, W., Chumlang, P. & Sangtiean, T.
   ชื่อการประชุม : IBD2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/05/2562
   ชื่อบทความ : Genetic Diversity of Fungal Community Associated with Corals in the Gulf of Thailand. Proceedings of the 21st National Genetics Conference: NGC2019, 20-22 June 2019 Pattaya, Thailand: p226. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Papan, S., Preedanon, S., Suetrong, S., Pracharoen, O., Saengkaewsuk, S., Klaysuban, A., Kobmoo, N., Yoocha, T., Pootakham, W., Pengsakun, S., Yeemin, T. & Sakayaroj, J.
   ชื่อการประชุม : The 21st National Genetics Conference: NGC2019
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : ค่ายการเรียนการสอนนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนครั้งที่ 26
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : ค่ายฤดูร้อนมัธยมปลายชีววิทยา ชีววิทยาสู่โรงเรียน กิจกรรมรู้รักษ์ทะเลสู่โรงเรียน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Genetic Diversity of Fungal Community Associated with Corals in the Gulf of Thailand
   ชื่อรางวัล : โปสเตอร์ดีเด่น
   จาก : สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
   เมื่อ : 22/06/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายSirapong   Papan,  ผศ.ดร.จริยา  สากยโรจน์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)