:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. พิชญาภัค  วินทะชัย
   Asst.Prof.Dr. Phitchayapak Wintachai
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2032, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2032, 2005-6
   E - mail  phitchayapak.wi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Molecular Genetics and Genetic Engineering (International Program)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552 - 2558
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  26/01/2561
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาชีววิทยา
  หลักสูตร  หลักสูตรชีววิทยา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/07/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  Molecular Virology, Bacterial Virus (Bacteriophage), and Antimicrobial Drug Discovery
  สาขาความสนใจ
  เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา  My interest centers on understanding infectious disease processes through the application of modern tools of molecular and cell analysis: bacteriophage, molecular virology, and drug discovery.
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Isolation and characterization of Siphoviridae phage infecting extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in vivo.
   ผู้เขียน : Wintachai, P.*, Naknaen, A., Pomwised, R., Voravuthikunchai, S. P., & Smith, D. R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Medical Microbiology
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1096-1108.  เดือน/ปี : 01/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Silver nanoparticles synthesized with Eucalyptus critriodora ethanol leaf extract stimulate antibacterial activity against clinically multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolated from pneumonia patients.
   ผู้เขียน : Wintachai, P., Paosen, S., Yupanqui, C. T., & Voravuthikunchai, S. P.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Microbial pathogenesis
   เล่มที่ : 126 ฉบับที่ : - หน้า : 245-257 เดือน/ปี : 01/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : A proteomic analysis of the anti-dengue virus activity of andrographolide
   ผู้เขียน : Paemanee, A., Hitakarun, A., Wintachai, P., Roytrakul, S., & Smith, D. R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biomedicine & Pharmacotherapy.
   เล่มที่ : 109 ฉบับที่ : - หน้า : 322-332 เดือน/ปี : 01/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Green fabrication of anti-bacterial biofilm layer on endotracheal tubing using silver nanoparticles embedded in polyelectrolyte multilayered film.
   ผู้เขียน : Daengngam, C., Lethongkam, S., Srisamran, P., Paosen, S., Wintachai, P., Anantravanit, B., ... & Voravuthikunchai, S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science and Engineering: C,
   เล่มที่ : 101 ฉบับที่ : - หน้า : 53-63 เดือน/ปี : 08/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Isolation and characterization of Siphoviridae phage infecting extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in vivo.
   ผู้เขียน : Wintachai, P., Naknaen, A., Pomwised, R., Voravuthikunchai, S. P., & Smith, D. R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Medical Microbiology,
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1096-1108 เดือน/ปี : 06/2562-07/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Involvement of fatty acid synthase in dengue virus infection.
   ผู้เขียน : Tongluan N., Ramphan S., Wintachai P., Jaresitthikunchai J., Khongwichit S., Wikan N., Rajakam S., Yoksan S., Wongsiriroj N., Roytrakul S., Smith DR.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Virology Journal,
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 28 หน้า : - เดือน/ปี : 02/2560-03/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Activity of andrographolide against chikungunya virus infection.
   ผู้เขียน : 1.) Wintachai P., Kuar P., Lee RCH., Ramphan S., Kuadkitkan A., Wikan N., Roytrakul S., Ubol S., Chu JJH., Smith DR.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 14179 หน้า : 1-14 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Characterization of Caudoviridae virus infecting clinically multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae and evaluation of their therapeutic efficacy in vitro. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thammapech J., Wintachai P.*
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : Characterization of Caudoviridae virus infecting clinically multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae and evaluation of their therapeutic efficacy in vitro. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Thammapech J., Wintachai P.*
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts.
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effects of rhodomyrtus tomentosa leaf extract on streptococcus pneumoniae adhesion and invasion to human alveolar epithelial cell line A549. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mitsuwan W., Wintachai P., Voravuthikunchai SP.
   ชื่อการประชุม : UKM-UR-UII-PSU Joint Seminar 2017
   สถานที่ประชุม : Kualarlumpur, Selangor, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/11/2560
   ชื่อบทความ : Antibacterial Activity and Cytotoxicity of Phenolic Compounds Against Hospital-Acquired Infections. (Chairperson) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wintachai P., Voravuthikunchai SP.
   ชื่อการประชุม : UKM-UR-UII-PSU Joint Seminar 2017,
   สถานที่ประชุม : Kualarlumpur, Selangor, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/11/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Cellular responses to dengue infection assessing the contributions of serotype and strain. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Imchai S., Wintachai P, Wongsiriroj N, Roytrakul S, Smith DR.
   ชื่อการประชุม : MU research expo 2014 conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2557
   ชื่อบทความ : Cellular responses to dengue infection assessing the contributions of serotype and strain. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Imchai S., Wintachai P, Wongsiriroj N, Roytrakul S, Smith DR.
   ชื่อการประชุม : MU research expo 2014 conference
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Antitumoural activity of the anti-obesity drug orlistat. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tongluan N, Wintachai P, Wongsiriroj N, Roytrakul S, Smith DR.
   ชื่อการประชุม : The 39 th Congress on Science and Technology of Thailand
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/10/2556
   ชื่อบทความ : Determining effect of pEGFP-C2 plasmid DNA transfection on human embryonics kidney cells viability. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jirakanwisal K, Wintachai P, Thepparit C, Auewarakul P, Smith DR.
   ชื่อการประชุม : The 39 th Congress on Science and Technology of Thailand 2556
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/10/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายการเรียนการสอนนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนครั้งที่ 26
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ค่ายฤดูร้อนมัธยมปลายชีววิทยา ชีววิทยาสู่โรงเรียน กิจกรรมรู้รักษ์ทะเลสู่โรงเรียน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • อาจารย์โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ศูนย์วลัยลักษณ์ ประจำปี 2562
 • บรรยายพิเศษในหัวข้อ Antiviral Discovery for Chikungunya virus
 • คณะกรรมการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาเคมี
 • กรรมการตรวจแก้ไขบทความทางวิชาการ Walailak Research Expo
  พ.ศ.2561
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเรื่อง Research on a correlation between macrophage migration inhibitory factor (MIF) gene promoter polymorphism and susceptibility to active pulmonary tuberculosis in Yunnan population, China
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง ผลของสารสกัดหยาบและ rhodomyrtone จากกระทุต่อเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil ของคนและเชื้อก่อโรค
 • กรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 13
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยพิเศษ นักศึกษา พสวท.
 • อาจารย์โครงการโอลิมปิกวิชาการค่ายชีววิทยา ศูนย์วลัยลักษณ์ ประจำปี 2561
 • กรรมการตรวจแก้ไขบทคัดย่อ งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13
 • Referee (Walailak Journal of Science and Technology)
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ANTIVIRAL DISCOVERY FOR CHIKUNGUNYA VIRUS
   ชื่อรางวัล : Outstanding Thesis Award 2016
   จาก : Mahidol University
   เมื่อ : 29/07/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.พิชญาภัค  วินทะชัย
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)