:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. บุญยงค์  เกศเทศ
   Assoc.Prof.Dr. Boonyong Ketthet
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2013, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2013, 2002-3
   E - mail  boonyong.ke@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  มนุษย์วิทยา
  มหาวิทยาลัย  Panjab University
  ประเทศ  อินเดีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2530
 
  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาและวรรณคดีไทย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2517
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2513
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/01/2561
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  ไทยศึกษาบูรณาการ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/02/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : การสร้างเสริมสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
      ชื่อกิจกรรม : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : การสร้างเสริมสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
  • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้สมุนไพรแก้พิษงู
  • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)