:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์
   Asst.Prof.Dr. Supreeya Yuenyongsawad
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2843, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2843, 2808-10
   E - mail  supreeya.yu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543 - 2550
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์(เภสัชพฤษศาสตร์)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2526
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  พฤกษศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2523
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/02/2561
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/02/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เภสัชพฤกษศาสตร์, การทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ในการสมานแผล, การสกัดสารจากสมุนไพร
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Investigation on Antitubercular and Cytotoxic Activities of Fruit Extract and Isolated Compounds from Piper retrofractum Vahl
   ผู้เขียน : CHATCHAI WATTANAPIROMSAKUL SUPREEYA YUENYONGSAWAD ,SARANYA AMAD
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 9 หน้า : 731-739  เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Colon Targeting of Self-Emulsifying and Solid Dispersions of Curcumin Using Pectin Beads as a Delivery Vehicle
   ผู้เขียน : RUEDEEKORN WIWATTANAPATAPEE SURAPON CHATPUN ,SUPREEYA YUENYONGSAWAD ,ATITAYA SOOKKASEM ,YAOWAPORN SANGSEN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Latin American Journal of Pharmacy
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 12 หน้า : 2482-2493 เดือน/ปี : 12/2560-01/2561
   ชื่อบทความ : องค์ประกอบทางโภชนาการและปริมาณสารอัลลิซินในกระเทียมผงสายพันธุ์ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และจีน
   ผู้เขียน : ธัญญารัตน์ สมสู่ สุธา วัฒนสิทธิ์ ,สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ ,ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเกษตร
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 1 หน้า : 131-140  เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Anti-proliferative Activities of Diterpene from Croton stllatopilosus in MCF-7 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charoenwong Premprasert, Supreeya Yuenyongsawad, Supinya tewtrakul, Juraithip Wungsintaweekul
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Current Drug Development 2018(CDD2018) and The 3th International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM 2018)
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall, Songkhla
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หาดบ้านในถุ้ง ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ พื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (ตำบลโพธิ์ทอง) ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรในชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : การทำแผนเพื่อการกำหนดแนวทางการดำเนินการเรื่องสมุนไพรไล่ยุงร่วมกัน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : การใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : ผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช,  ดร.อรรถรัตน์  พัฒนวงศา,  ผศ.ดร.สุปรียา  ยืนยงสวัสดิ์,  นายสุนิสา  สังข์ช่วย,  นายสันติ  บูหลัง,  รศ.ถนอมจิต  สุภาวิตา,  นางสาวเสาวนีย์  ตรึกตรอง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)