:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ลัดดาวัลย์  เพ็ญศรี
   Miss Laddawan Pensri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2109, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2109, 2101-2
   E - mail  laddawan.pe@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2558 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550 - 2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  21/03/2562
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  21/03/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้แนวคิด PRECEDE MODEL ในการสร้างเสริมสุขภาพ
   Utilization of the PRECEDE MODEL in Health Promotion

   ผู้เขียน : นรลักขณ์ เอื้อกิจ เเละ ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย : Thai Red Cross Nursing Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 38-48 เดือน/ปี : 01/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : การดูเเลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเเบบถาวร: บทบาทพยาบาล
   Care of Patients with Cardiac Permanent Pacemaker: Nurse'role

   ผู้เขียน : ลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี นรลักขณ์ เอื้อกิจ
   แหล่งตีพิมพ์ : รามาธิบดีพยาบาลสาร : Ramathibodi Nursing Journal
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 3 หน้า : - เดือน/ปี : 09/2562-12/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)