:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. มรกต  ชาตาธิคุณ
   Asst.Prof.Dr. Moragot Chatatikun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2683, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2683, 2602-4
   E - mail  moragot.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549 - 2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/03/2561
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/02/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Properties of an Aqueous Extract of Garcinia atroviridis Griff. ex. T. Anderson Fruit Pericarps
   ผู้เขียน : Chatatikun, M., Supjaroen, P., Promlat, P., Chantarangkul, C., Waranuntakul, S., Nawarat, J., et al.
   แหล่งตีพิมพ์ : Pharmacognosy Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 71-78 เดือน/ปี : 02/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Phyllanthus acidus (L.) Skeels and Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz leaf extracts suppress melanogenesis in normal human epidermal melanocytes and reconstitutive skin culture
   Phyllanthus acidus (L.) Skeels and Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz leaf extracts suppress melanogenesis in normal human epidermal melanocytes and reconstitutive skin culture

   ผู้เขียน : Moragot Chatatikun, Takeshi Yamauchi, Kenshi Yamasaki, Anchalee Chiabchalard, Setsuya Aiba
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 3 หน้า : 98-105 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : In situ paper-based 3D cell culture for rapid screening of the anti-melanogenic activity
   In situ paper-based 3D cell culture for rapid screening of the anti-melanogenic activity

   ผู้เขียน : Naricha Pupinyo, Moragot Chatatikun, Anchalee Chiabchalardb and Wanida Laiwattanapaisal
   แหล่งตีพิมพ์ : : Analyst
   เล่มที่ : 144 ฉบับที่ : 1 หน้า : 290-298 เดือน/ปี : 10/2561-10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Evaluation of 14 Thai herbs with free radical scavenging activity and enzyme inhibitory behavior
   ผู้เขียน : Moragot Chatatikun and Anchalee Chiabchalard
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Dermatological Science
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : 2 หน้า : e93 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Phytochemical screening and free radical scavenging activities of orange baby carrot and carrot (Daucus carota Linn.) root crude extracts
   ผู้เขียน : Moragot Chatatikun and Anchalee Chiabchalard
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chemical and Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 4 หน้า : 97-102 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : พิธีการและกิจกรรมเวที
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)