:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ฮารีซอล  ขุนอินคีรี
   Dr. Hareesol Khun-inkeeree
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2439, 0-7567-2401-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2439, 2401-2
   E - mail  hareesol.kh@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Education Psychology
  มหาวิทยาลัย  University Utara Malaysia
  ประเทศ  มาเลเซีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2557 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จิตวิทยาการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542 - 2544
 
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การประถมศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538 - 2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/03/2561
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  25/03/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  จิตวิทยา  จิตวิทยาการศึกษา, จิตวิทยาการเรียนการสอน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The Relationship of Primary School Principals’ Leadership Practice on Teachers’ Commitment
   ผู้เขียน : Khun-inkeeree, H., Masturah, A., Kamaruddin, J., Norhana, G., Dzahir K.,asa2, Fauzee, M. S. O., and Tulyakul, S
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 24 หน้า : 1-7 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : Effects of Teaching and Learning Supervision on Teachers Attitudes to Supervision at Secondary School in Kubang Pasu District, Kedah.
   ผู้เขียน : Khun-inkeeree, H., Dali, P. D., Daud, Y., Fauzee, M. S. O., & Khalid, R.
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Instruction
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1335-1350 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : The Relationship between Principals’ Instructional Leadership and Teachers’ Self Efficacy in Religious Private School in Alor Setar District
   ผู้เขียน : Hareesol Khun-inkeeree, Anies Aziera Ahmad M.S. Omar-Fauzee Muhammad Dzahir Kasa, Fatimah Noor Rashidah MohdSofian
   แหล่งตีพิมพ์ : : Rangsit journal of educational studies
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 52-63 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ครูอาสา (ไม่ได้เรียนครู แต่ใฝ่รู้เพื่อเป็นครูที่ดี) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ฮารีซอล ขุนอินคีรี , สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และ พัชรี เมืองมุสิก
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/08/2562
   ชื่อบทความ : “โรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต โรงเรียนชุมชนใหม่ ปีที่ 2” (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิตร, ฮารีซอล ขุนอินคีรี , อนันต์ อารีพงศ์, วรรัตน์ หวานจิตต์, นุจรีย์ สุทธิพันธ์ และ ทรรศนะ นวลสมศรี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/08/2562
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการข่มเหงรังแกในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่เศรษฐกิจไทย – มาเลเซีย
    The Study of Bulling Behavior in Educational Institute of Thailand – Malaysia Economic Development Zone (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ฮารีวอล ขุนอินคีรี
   ชื่อการประชุม : ประชุมงานมหกรรมวิชาการมนุษยศาสตร์
   สถานที่ประชุม : ห้องประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/07/2562
   ชื่อบทความ : The Relationship between Teachers Motivation and Physical Education Teaching Strategies among Primary School Teachers in Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tulyakul, S., Fauzee, M. S. O., Fauzi, H., Khun-inkeeree, H
   ชื่อการประชุม : The 10th Hatyai National and International Conference
   สถานที่ประชุม : Hatyai university
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/07/2562
   ชื่อบทความ : คุณลักษณะเก่ง ดี มีความสุขของนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hareesol Khun-Inkeeree
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ "เก่ง ดี มีความสุข" กิจกรรมครูอาสารุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ให้ เก่ง ดี มีความสุข กิจกรรมครูอาสารุ่นที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
 • วิทยากรบรรยาย ร่วมวางโครงสร้างองค์กร
 • อ่านตรวจสอบบทความ
 • อ่าน ตรวจสอบ วิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์ข้อมูล
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • ตรวจ วิเคราะห์ข้อคำถาม ความเหมาะสมของประเด็นคำถามรายข้อ รายด้าน หาความสอดคล้องของข้อคำถาม และวิเคราะห์คำแต่ละคำถาม
 • ให้คำปรึกษา พัฒนาทางวิชาการของสหกรณ์
 • อ่านวิเคราะห์บทความ
 • วางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ สื่อต่างๆ
 • วางแผน ดำเนินกิจกรรม จัดทำเอกสารโครงการ วางแผนรูปแบบกิจกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา จัดเตรรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม
 • อำนวยการ วางแผน กำกับทิศทาง ประสานงานให้เกิดระบบและกลไกการขับเครลื่อนงานพัฒนาระบบดูและและเสริมสร้างศักภาพนักศึกษาระดับสำนัก ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ของสำนักวิชา ดูแลระบบการให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม นักศึกษาที่ต้องการการดูแล
 • จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดค่ายวิชาการ ตกแต่งสถานที่ การจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกที่พัก จัดหาอาหาร เครื่องดื่่ม
 • จัดกิจกรรมสัมนาวิชาการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ประธานจัดงานโครงการ วางแแผนดำเนินกิจกรรม สนับสนุนให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
 • คระกรรมการกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการจัดงาน อ่านวิเคราะห์บทความ และทำหน้าที่กรรมการประเมินผลการนำเสนอ
 • ร่วมมือกับสถานวิจัยและนวัตกรรม และสภาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพในการจัดทำโครงการ เพื่อขอสนับสนุนทุนจากสำนักงบประมาณ และแหล่งทุนภายในภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนา ส่งเสริมนักซิจัยของสำนักวิชา จัดสัมมนางานวิจัยของสำนัก
 • ปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษาหอพักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะระบบการดำแลพัฒนานักสึกษาด้านการใช้ชีวิตและด้านการเรียน
 • คณะทำงาน วางแผน กำหนดรูปแบบ ดูแลกิจกรรม
 • จัดเตรียมนักศึกษา ประสานโรงเรียน ปฐมนิเทศนักศึกษา การให้ความรู้เกี่ยวกับการสอน เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล พร้อมการถอดบทเรียน
  พ.ศ.2561
 • พิจารณาตรวจสอบ แก้ไข บทความที่ทาง Journal ส่งมา พร้อมให้คะแนนการประเมิน
 • อ่านตรวจสอบบทความ
 • วิทยากรบรรยายการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : ครูอาสา (ไม่ได้เรียนครู แต่ใฝ่รู้เพื่อเป็นครูที่ดี) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : บทความวิจัยรับใช้สังคม การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ระดับดีมาก
   จาก : เครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อถ้องถิ่นภาคใต้
   เมื่อ : 16/08/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ฮารีซอล  ขุนอินคีรี
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)