:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ฮารีซอล  ขุนอินคีรี
   Dr. Hareesol Khun-inkeeree
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2655, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2655, 2002-3
   E - mail  hareesol.kh@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Education Psychology
  มหาวิทยาลัย  University Utara Malaysia
  ประเทศ  มาเลเซีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2557 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จิตวิทยาการศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542 - 2544
 
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การประถมศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538 - 2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/03/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  หลักสูตรศึกษาทั่วไป
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/03/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  จิตวิทยา  จิตวิทยาการศึกษา, จิตวิทยาการเรียนการสอน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
  • พิจารณาตรวจสอบ แก้ไข บทความที่ทาง Journal ส่งมา พร้อมให้คะแนนการประเมิน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)