:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ น.สพ. รัฐพันธ์  พัฒนรังสรรค์
   น.สพ. Rattapan Pattanarangsan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3924, 0-7567-3921 3920
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3924, 3921 3920
   E - mail  rattapan.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  2546 - 2551
 
  วุฒิการศึกษา  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สัตวแพทย์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  2531 - 2537
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  06/07/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาเบื้องต้นถึงสาเหตุการตายของช้าง 38 กรณี ในความขัดแย้งคนกับช้างจากรายงานข่าวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2552-2561
    Preliminary study of 38 fatal cases of elephant killed in human-elephant conflict in Thailand as retrieve from news report during 2009-2018 (บรรยาย)

   ผู้เขียน : พันเลิศ ศักดิ์แก้ว,รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
   ชื่อการประชุม : การประชุมช้างแห่งชาติ 2561
   สถานที่ประชุม : สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ยาอายุวัฒนะขนานใหม่ สัตว์เลี้ยง
 • ชื่อโครงการ : Elephant Medicine and Surgery : Best practice Brain storming
 • ชื่อโครงการ : ค่ายสัตวแพทย์ (WU VET camp) รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการและการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน บ้านรักสุนัข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก : วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)