:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย สันติ  บูหลัง
   Mr. Santi Boolung
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2849, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2849, 2808-10
   E - mail  santi.bo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2558
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  21/05/2561
 
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)