:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย กิจปกรณ์  โสตถิวรนันท์
   Mr. Kijpakorn Sothiworanun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4247, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4247, 4231-3
   E - mail  kijpakorn.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภูมิสถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2558
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ฝ่าย/งาน  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/06/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)