:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ โสธารท  แก้ว
   Mr. Sotharorth Keo
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4215, 0-7567-4212-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4215, 4212-3
   E - mail  sotharorth.ke@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Laws (International Law)
  มหาวิทยาลัย  TLBU,Korea
  ประเทศ  เกาหลีใต้
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2555
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  Law
  มหาวิทยาลัย  RULE,Cambodia
  ประเทศ  กัมพูชา
  ช่วงปี พ.ศ.  2549 - 2553
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  Teaching English
  มหาวิทยาลัย  CMU.Cambodia
  ประเทศ  กัมพูชา
  ช่วงปี พ.ศ.  2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/06/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/09/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)