:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ศ.ดร. อีวาน  พิมพ์โลฟสกี
   Prof.Dr. Ivan Bimbilovski
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2427, 0-7567-4212-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2427, 4212-3
   E - mail  ivan.bi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Comparative Constitutional Law, International Law
  มหาวิทยาลัย  Central European University
  ประเทศ  ฮังแกรี
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2549
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Comparative Constitutional Law, International Law
  มหาวิทยาลัย  Central European University
  ประเทศ  ฮังแกรี
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2542
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  International Law, International Relations
  มหาวิทยาลัย  St. Cyril and Methodius
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/06/2561
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/01/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)