:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ศ.ดร. อีวาน  พิมพ์โลฟสกี
   Prof.Dr. Ivan Bimbilovski
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2427, 0-7567-4212-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2427, 4212-3
   E - mail  ivan.bi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Comparative Constitutional Law, International Law
  มหาวิทยาลัย  Central European University
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Comparative Constitutional Law, International Law
  มหาวิทยาลัย  Central European University
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  International Law, International Relations
  มหาวิทยาลัย  St. Cyril and Methodius
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/06/2561
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)