:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ปพิชญา  พรหมประดิษฐ์
   Dr. Papichaya Phompradit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2625, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2625, 2602-4
   E - mail  papichaya.ph@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551 - 2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547 - 2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/07/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : K13 propeller domain mutations and pfmdr1 amplification in isolates of Plasmodium falciparum collected from Thai-Myanmar border area in 2006-2010
   K13 propeller domain mutations and pfmdr1 amplification in isolates of Plasmodium falciparum collected from Thai-Myanmar border area in 2006-2010

   ผู้เขียน : Phompradit P, Chaijaroenkul W, Muhamad P, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Folia parasitologica
   เล่มที่ : 66 ฉบับที่ : 006 หน้า : - เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : In vitro sensitivity of antimalarial drugs and correlation with clinico-parasitological response following treatment with a 3-day artesunate-mefloquine combination in patients with falciparum malaria along the Thai-Myanmar border
   ผู้เขียน : Muhamad P, Thiengsusuk A, Phompradit P, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Tropica
   เล่มที่ : 166 ฉบับที่ : - หน้า : 257-261 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
   ชื่อบทความ : Cellular mechanisms of action and resistance of Plasmodium falciparum to artemisinin
   ผู้เขียน : Phompradit P, Chaijaroenkul W, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Parasitology Research
   เล่มที่ : 116 ฉบับที่ : 12 หน้า : 3331-3339 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Four years' monitoring of in vitro sensitivity and candidate molecular markers of resistance of Plasmodium falciparum to artesunate-mefloquine combination in the Thai-Myanmar border
   ผู้เขียน : Phompradit P, Muhamad P, Wisedpanichkij R, Chaijaroenkul W, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 23 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Preliminary investigation of the contribution of CYP2A6, CYP2B6, and UGT1A9 polymorphisms on artesunate-mefloquine treatment response in Burmese patients with Plasmodium falciparum malaria
   ผู้เขียน : Phompradit P, Muhamad P, Cheoymang A, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
   เล่มที่ : 91 ฉบับที่ : 2 หน้า : 361-6 เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
   ชื่อบทความ : Genetic polymorphisms of candidate markers and in vitro susceptibility of Plasmodium falciparum isolates from Thai-Myanmar border in relation to clinical response to artesunate-mefloquine combination
   ผู้เขียน : Phompradit P, Muhamad P, Chaijaroenkul W, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Tropica
   เล่มที่ : 139 ฉบับที่ : - หน้า : 77-83 เดือน/ปี : 11/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Polymorphic patterns of pfcrt and pfmdr1 in Plasmodium falciparum isolates along the Thai-Myanmar border
   ผู้เขียน : Muhamad P, Chaijaroenkul W, Phompradit P, Rueangweerayut R, Tippawangkosol P, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 12 หน้า : 931-5 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Molecular analysis of pfatp6 and pfmdr1 polymorphisms and their association with in vitro sensitivity in Plasmodium falciparum isolates from the Thai-Myanmar border
   ผู้เขียน : Phompradit P, Wisedpanichkij R, Muhamad P, Chaijaroenkul W, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Tropica
   เล่มที่ : 120 ฉบับที่ : 1-2 หน้า : 130-5 เดือน/ปี : 10/2554-11/2554
   ชื่อบทความ : Prevalence and distribution of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) variants in Thai and Burmese populations in malaria endemic areas of Thailand
   ผู้เขียน : Phompradit P, Kuesap J, Chaijaroenkul W, Rueangweerayut R, Hongkaew Y, Yamnuan R, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Malaria Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : - หน้า : 368 เดือน/ปี : 12/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : Polymorphisms of Molecular Markers of Antimalarial Drug Resistance and Relationship with Artesunate-Mefloquine Combination Therapy in Patients with Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria in Thailand
   ผู้เขียน : Muhamad P, Phompradit P, Sornjai W, Maensathian T, Chaijaroenkul W, Rueangweerayut R, Na-Bangchang K
   แหล่งตีพิมพ์ : : The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
   เล่มที่ : 85 ฉบับที่ : 3 หน้า : 568-572 เดือน/ปี : 11/2554-11/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
      ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • ชื่อโครงการ : วันมหิดล ประจำปี 2561
      ชื่อกิจกรรม : การบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล การแพทย์ไทยในทิศทางของ Thailand 4.0
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)