:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ฐิตารีย์  ศรีแก้วขวัญ
   Miss Thitharee Srikaewkhwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3066, 0-7567-3062
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3066, 3062
   E - mail  thitharee.sr@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  การจัดการอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543 - 2545
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541 - 2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/07/2561
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/06/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)