:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว นันทิดา  นามวงศ์
   Miss Nanthida Namwong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3060, 0-7567-3059
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3060, 3059
   E - mail  nanthida.na@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการสำนักงาน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546 - 2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/07/2561
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/07/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)