:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พัชรพร  สาลี
   Miss Phatcharaphorn Salee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-6210, 0-7567-2401-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      6210, 2401-2
   E - mail  phatcharaphorn.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาและวรรณกรรมไทย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2557 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย (เกียรติอันดับหนึ่ง)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2556
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  09/07/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาพหุภาษา
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ขนบนิยมในภาษาไทย
   Thai Language Convention

   ผู้เขียน : พัชรพร สาลี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ : Journal of MCU Nakhondhat
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 4 หน้า : 1622 เดือน/ปี : 06/2562-12/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • เป็นกรรมการคุมสอบวัดความพื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาตกค้าง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 • เป็นกรรมการคุมสอบวัดความพื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาตกค้าง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 • ติวข้อสอบ O-net วิชาภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่
 • วิเคราะห์ข้อสอบ O-net วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่
 • โครงการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Road Shaw 2019) ในภาคอีสาน
  พ.ศ.2561
 • กรรมการสอบป้องกันโครงงาน (Senior Project Defending) และวิจารณ์วรรณกรรมแปล หลักสูตรอาเซียนศึกษา รายวิชา ASE-401 โครงงานอาเซียนศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอาเซียนศึกษา อาคารวิชาการ 8
 • ติวข้อสอบ O-net วิชาภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่
 • วิเคราะห์ข้อสอบ O-net วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่
 • เข้าร่วมโครงการ "ผูกสัมพันธ์ รักมั่น ไทยศึกษาบูรณาการ" ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 7310
 • เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ 2561 สำนักวิชาศิลปศาสตร์" ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1
 • เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและอาคารพลศึกาา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)