:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ศศิประภา  โป๋ชัน
   Miss Sasiprapha Pochun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3057, 0-7567-3059
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3057, 3059
   E - mail  sasiprapha.po@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาสเปน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รังสีเทคนิค
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553 - 2556
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/07/2561
 
  ตำแหน่ง  นักรังสีเทคนิค
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายเอ็กซเรย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/07/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)