:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุจิตรา  ภู่ระหงษ์
   Asst.Prof.Dr. Sujittra Poorahong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2980, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2980, 2005-6
   E - mail  sujittra.po@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551 - 2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี (เคมีวิเคราะห์)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549 - 2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545 - 2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  26/07/2561
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเคมี
  หลักสูตร  หลักสูตรเคมี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  23/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  • Electrochemical sensors and biosensors
• Electrocatalyst for water splitting
• Nanomaterials
• 2D and 3D materials
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Hollow molybdenum oxide-graphene oxide spheres as a binder-free electrocatalyst membrane with enhanced hydrogen evolution efficiency
   ผู้เขียน : Sujittra Poorahong, David J. Harding and Mohamed Siaj
   แหล่งตีพิมพ์ : Materials Letters
   เล่มที่ : 272 ฉบับที่ :  หน้า : 127872 เดือน/ปี : 04/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Selection of high affinity aptamer-ligand for dexamethasone and its electrochemical biosensor
   ผู้เขียน : Somia Mehennaoui, Sujittra Poorahong, Gaston Contreras Jimenez, Mohamed Siaj
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific reports
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 6600  หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Free-standing and binder-free electrochemical capacitor electrode based on hierarchical microfibrous carbon–graphene–Mn3 O4 nanocomposites materials
   ผู้เขียน : Zineb Nabti, Tarik Bordjiba, Sujittra Poorahong, Amel Boudjemaa, Ali Benayahoum, Mohamed Siaj, Khaldoun Bachari
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Materials Science: Materials in Electronics
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : - หน้า : 14813–14826  เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Highly dispersed molybdenum oxide nanoparticles on graphene oxide as an electrocatalyst for visible efficient hydrogen evolution (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sujittra Poorahong, David J. Harding, Mohamed Siaj
   ชื่อการประชุม : Trace Analysis and Biosensor International Symposium I
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkhla University, Hat Yai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/02/2563
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2563
   ชื่อผลงาน : Highly dispersed molybdenum oxide nanoparticles on graphene oxide as an electrocatalyst for visible efficient hydrogen evolution
   ชื่อรางวัล : the best poster presentation award
   จาก : Trace Analysis and Biosensor International Symposium I
   เมื่อ : 11/02/2563
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.สุจิตรา  ภู่ระหงษ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)