:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ รัชฎาพร  ตัณฑสิทธิ์
   Miss Radchadaporn Tantasit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2071, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2071, 2002-3
   E - mail  radchadaporn.ta@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2557 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552 - 2556
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2561
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  - หลักการใช้ภาษาไทย
- การวิจัยทางด้านภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- การสอนภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
- ภาษาไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
- ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
- ไวยากรณ์ไทย
- ทฤษฎีภาษาศาสตร์
- วัจนลีลาในภาษาไทย
  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  - หลักภาษาไทยสำหรับครู
- การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
- วิวัฒนาการของภาษาไทยและแบบเรียนไทย
- ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
- วรรณกรรมสำหรับเด็ก
- การวิจัยทางการศึกษา
- การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  งานทางด้านภาษา เช่น การวิเคราะห์ไวยากรณณ์ไทย หลักภาษาไทย แบบเรียนภาษาไทย หรือการศึกษาภาษาโดยอาศัยทฤษฎีทางด้านภาษาศาสตร์ และการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทักษะการพูด เช่น การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น หรือการทำวิจัยทางด้านภาษา
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ภาษาใบบอกหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. 2418 – 2434
   Language Used in Southern Regional Reports 2418 - 2434 B.E.

   ผู้เขียน : นางสาวรัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6 : The 6 th Nationl Conference on Applied Liberal Arts : NCAA 2017
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 6 หน้า : 76-83 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ภาษาใบบอกหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. 2418-2434
    Language Used in Southern Regional Reports 2418 - 2434 B.E. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นางสาวรัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ รศ.อนันต์ อารีพงศ์ (ที่ปรึกษาหลัก) ดร.ฉันทัส ทองช่วย (ที่ปรึกษาร่วม)
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 : The 6 th Nationl Conference on Applied Liberal Arts : NCAA 2017
   สถานที่ประชุม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/05/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ร่วมประชุมและร่างแบบการประเมิน (เข้าประชุมแทนอาจารย์ ธีระวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง)
 • ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาปี 4 ในรายวิชาสัมมนาเพื่อทำวิจัยและเขียนบทความปริทรรศน์งานด้านที่สนใจ เริ่่มตั้งแต่กระบวนการค้นหาประเด็น แนวทางการศึกษา การเขียนบทที่ 1 ถึง 5 ตลอดจนวิธีการออกแบบวิเคราะห์ข้อมูล
 • บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ หัวข้อ Critical Discourse Analysis And discourse Analysis style Linguistics วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.20-10.10 และวันพฤหัสที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.20-15.10 น. ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 7202 รายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยร่วมสมัยฯ
 • ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน 2561 ณ อาคารบริหารชั้น 2 ห้อง 15/5 เวลา 15.00 - 16.30
 • ร่วมประชุมหารือการจัดโครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ตามวิสัยทัศน์ "หลักในถิ่น"
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเขียนงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • สัมมนาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องประชุมชั้น 2
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันโครงงาน (senior project defending ASE-401) วิพากษ์ผลงานแปลจากวรรณกรรมภาษาอินโดนีเซีย เรื่อง SMOKOL นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาเซียนศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิชาการ 8
 • ร่วมประชุมพิจารณาผลการเรียนรายวิชา GEN61-113 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561กับคณาจารย์สาขาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชา GEN-AD เวลา 09.00 - 15.00น.
 • เข้าร่วมโครงการอบรมการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นคนดี ณ อาคารวิจัย เวลา 09.00 - 16.30 น.
 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสาธิต แนะนำการใช้เครื่องมือและระบบห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Advance รุ่นที่ 1" ณ ห้อง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • ประชุมภายในเพื่อพิจารณาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารบริหารวิชาการ เวลา 13.00 - 17.00 น.

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)