:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ลนา  นาคแก้ว
   Mrs. Lana Nakkeaw
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3042, 0-7567-3043
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3042, 3043
   E - mail  lana.na@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  เวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรคเบื้องต้น)
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  มหาวิทยาลัย  สภาการพยาบาล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542 - 2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2561
 
  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/08/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)