:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว หฤทัย  จงไกรจักร
   Miss Haruthai Jongkraijak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3024, 0-7567-3059
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3024, 3059
   E - mail  haruthai.jo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2559
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
  มหาวิทยาลัย  สภาการพยาบาล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2558
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  มหาวิทยาลัย  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2557
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2554
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539 - 2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2561
 
  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/08/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)