:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุทัศนา  ณ พัทลุง
   Asst.Prof.Dr. Sutassana NaPhattalung
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2981, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2981, 2005-6
   E - mail  sutassana.na@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549 - 2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546 - 2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542 - 2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  10/08/2561
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาฟิสิกส์
  หลักสูตร  หลักสูตรวิชาฟิสิกส์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : First-Principles Study of Alkyl Derivatives of Boehmite
   ผู้เขียน : Sutassana Na-Phattalung, Jong Hyun Jung, Jisoon Ihm
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the Korean Physical Society
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ : 6 หน้า : 490-493 เดือน/ปี : 09/2562-09/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : First-principles study on the electronic structure of bulk and single-layer boehmite
   ผู้เขียน : Seungwook Son, Dongwook Kim, Sutassana Na-Phattalung and Jisoon Ihm
   แหล่งตีพิมพ์ : : Nano
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 12 หน้า : 1850138 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ : Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in alpha-Al2O3 The origin of the blue in sapphire
   ผู้เขียน : Sutassana Na-Phattalung, Sukit Limpijumnong, Jiraroj T-Thienprasert, and Jaejun Yu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Materialia
   เล่มที่ : 143 ฉบับที่ : - หน้า : 248 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Identification of F impurities in F-doped ZnO by synchrotron X-ray absorption near edge structures
   ผู้เขียน : Sutassana Na-Phattalung, Sukit Limpijumnong, Chul-Hee Min, Deok-Yong Cho, Seung-Ran Lee, Kookrin Char, and Jaejun Yu
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Applied Physics
   เล่มที่ : 123 ฉบับที่ : - หน้า : 161528 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in a-Al2O3: The origin of the blue in sapphire (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sutassana Na-Phattalung, Sukit Limpijumnong, Jiraroj T-Thienprasert, and Jaejun Yu
   ชื่อการประชุม : THE 21ST ASIAN WORKSHOP ON FIRST-PRINCIPLES ELECTRONIC STRUCTURE CALCULATIONS
   สถานที่ประชุม : KAIST, Daejeon, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 29/10/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมรอบผลงานโครงงาน)
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 7
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)