:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ อนุชสรา  เรืองมาก
   Miss Anutsara Ruengmak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2496, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2496, 2002-3
   E - mail  anutsara.ru@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2559-2561
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ไทยศึกษาบูรณาการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
  หลักสูตร  ไทยศึกษาบูรณาการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
  • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายการวิทยุ
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายการวิทยุ
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายการวิทยุ
  • เป็นผู้ดำเนินรายการในรายการวิทยุ
  • ติว O-NETแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่
  • กรรมการตัดสินการเเข่งขันโต้วาที
  พ.ศ.2561
  • ติว O-NETแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่
  • เป็นวิทยากร และประสานงานในการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)