:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์  บรรลือพืช
   Asst.Prof.Dr. Kingkan Bunluepuech
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2630, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2630, 2602-4
   E - mail  kingkan.bu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์สมุนไพร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/10/2561
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  หลักสูตร  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Acanthamoeba in Southeast Asia – Overview and Challenges
   Acanthamoeba in Southeast Asia – Overview and Challenges

   ผู้เขียน : Chooseel Bunsuwansakul, Tooba Mahboob, Kruawan Hounkong, Sawanya Laohaprapanon, Sukhuma Chitapornpan, Siriuma Jawjit, Atipat Yasiri, Sahapat Barusrux, Kingkan Bunluepuech, Nongyao Sawangjaroen, Cristina C. Salibay, Chalermpon Kaewjai, Maria de Lourdes Pereira, Veeranoot Nissapatorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Korean J Parasitol
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 4 หน้า : 341-357 เดือน/ปี : 07/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ แอลฟ่ากลูโคซิเดสของสารประกอบในสมุนไพรย่านางแดง
   Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity of Compounds from Bauhinia strychnifolia

   ผู้เขียน : Kingkan Bunluepuech1,2*, Supinya Tewtrakul3 and Chatchai Wattanapiromsakul3
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chemical and Pharmaceutical Research,
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 6 หน้า : 2-26 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity of Compounds from Bauhinia strychnifolia
   Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity of Compounds from Bauhinia strychnifolia

   ผู้เขียน : Kingkan Bunluepuech1,2*, Supinya Tewtrakul3 and Chatchai Wattanapiromsakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Chemical and Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 6 หน้า : 2-26 เดือน/ปี : 06/2562-07/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Acanthamoeba in Southeast Asia – Overview and Challenges ()
   ผู้เขียน : Chooseel Bunsuwansakul, Tooba Mahboob, Kruawan Hounkong, Sawanya Laohaprapanon, Sukhuma Chitapornpan, Siriuma Jawjit, Atipat Yasiri, Sahapat Barusrux, Kingkan Bunluepuech, Nongyao Sawangjaroen, Cristina C. Salibay, Chalermpon Kaewjai, Maria de Lourdes Pereira, Veeranoot Nissapatorn
   ชื่อการประชุม :
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/03/2562
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)