:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ศ. อำนวย  ยัสโยธา
   Professional Amnuay Yussayotha
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-6260, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      6260, 2002-3
   E - mail  amnuay.yu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ปรัชญา
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2521
 
  วุฒิการศึกษา  เนติบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กฎหมาย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528
 
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  มัธยมศึกษา
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2516
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2561
 
  ตำแหน่ง  ศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • บรรยายพิเศษ
 • บรรายาย อบรมมัคคุเทศก์
 • วิทยากรอบรมฯ
 • พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อ่านพิจารณา ข้อเสนอโครงการวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกบทความวารสารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 13 บทความ
 • ประธานผู้ทรงคุณวุฒิประจำกลุ่มนำเสนอ ภูษาอาเซียน: การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง พลวัต และพลังสร้างสรรค์ บทความนำเสนอ 8 บทความ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)