:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส
   Assoc.Prof.Dr. Jeerakiat Apibunyopas
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2278, 0-7567-2201-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2278, 2201-2
   E - mail  jeerakiat.ap@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Agricultural Economics
  มหาวิทยาลัย  Purdue University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2525
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Agricultural Business Management
  มหาวิทยาลัย  University of the Philippines
  ประเทศ  ฟิลิปปินส์
  ช่วงปี พ.ศ.  2519
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์เกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  2517
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2561
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/12/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เศรษฐศาสตร์  ธนกิจเกษตร การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตร ธนกิจเกษตร
  สาขาความสนใจ
  อื่น ๆ  การวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดการฟาร์ม นโยบายการเกษตร
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : โมเดลเชิงสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Causal Model of Dropout of Students at Walailak University

   ผู้เขียน : พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ และ จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Education Studies Chulalongkorn University
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : 1 หน้า : 240-262 เดือน/ปี : 01/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์เพื่อเป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย
   ผู้เขียน : จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส และอรอนงค์ เฉียบแหลม
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 5 หน้า : 452-467 เดือน/ปี : 09/2562-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)