:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ทัดดาว  รักมาก
   Miss Thatdao Rakmak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2028, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2028, 2002-3
   E - mail  thatdao.ra@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2557-2561
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาเพื่อการพัฒนา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2553-2557
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  10/05/2562
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
  หลักสูตร  ไทยศึกษาบูรณาการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/05/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : วิวัฒนาการการใช้คำว่า “แก่” ในภาษาไทย
   The Evolution in Use of The Word /Kὲː/ in Thai

   ผู้เขียน : ทัดดาว รักมาก
   แหล่งตีพิมพ์ : วรรณวิทัศน์ : Vannavidas
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 09/2562-12/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The Concepts of Adjective in Thai (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thatdao Rakmak
   ชื่อการประชุม : the 6th Symposium of International Languages & Knowledge (SILK 2019)
   สถานที่ประชุม : RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/08/2562
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ค่าย SET FOR U ติวรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คนเก่งมีที่เรียน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • เป็นวิทยากรรายการปริทรรศน์วัฒนธรรม ตอน หัตถกรรมจักสานย่านลิเภา
 • เป็นวิทยากรรายการปริทรรศน์วัฒนธรรม 2 ตอน ได้แก่ 1. การปลูกพืชร่วมยาง 2. สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของไทย
 • เป็นผู้ดำเนินรายการปริทรรศน์วัฒนธรรม ตอน จาดสารท สงสัยไหมว่าคืออะไร
 • เป็นผุู้ดำเนินรายการปริทรรศน์วัฒนธรรม ตอน ต้ม ขนมร่วมวัฒนธรรม
 • เป็นวิทยากรรายการปริทรรศน์วัฒนธรรม ตอน ตะเกียบในวัฒนธรรมจีน เกาหลี และญี่ปุ่น
 • ติวข้อสอบ o-net แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562
  พ.ศ.2561
 • เป็นวิทยากรรายการปริทรรศน์วัฒนธรรม ตอนแต่งงานกับต้นไม้
 • จัดทำและเข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่ ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ติวข้อสอบ o-net แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)