:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ศุภกานต์  ช่วยชู
   Miss Suppakarn Chuaychoo
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3066, 0-7567-3086
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3066, 3086
   E - mail  suppakarn.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2557-2560
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ (การจัดการสำนักงาน)
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2557
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2561
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)