:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. สุชิตา  มานะจิตต์
   Dr. Suchita Manajit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4215, 0-7567-4212-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4215, 4212-3
   E - mail  suchita.ma@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ประชากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2561
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Marketing and International Management
  มหาวิทยาลัย  University of Reading
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2553
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Economics (English Program)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/11/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/11/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Socio-Economic Determinants of Consumption Patterns in Thailand
   ผู้เขียน : S. Manajit, B. Samutachak, & M. Voelker
   แหล่งตีพิมพ์ : Asia-Pacific Social Science Review
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 39-51 เดือน/ปี : 06/2563-06/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำเนินงาน Effects of Risk Disclosure Quality on Firm Performance    
   ผู้เขียน : Ung-Phakorn, T. Swatdikun, T. Manajit, S. and Iamchoom, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Accountancy and Management
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 118-126 เดือน/ปี : 07/2562-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)