:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว ณัฐนิช  เสือเดช
   Miss Nattanit Suardet
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3513, 0-7567-3528
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3513, 3528
   E - mail  nattanit.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การจัดการสำนักงาน
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2557
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  26/11/2561
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายประชาสังคมและชุมชน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  26/11/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)