:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย อัตพล  แซ่ปัก
   Mr. Attapon Saepuk
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3016, 0-7567-3072
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3016, 3072
   E - mail  attapon.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  เทคนิคคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  17/12/2561
 
  ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/12/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)