:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ไตรรงค์  สวัสดิกุล
   Asst.Prof.Dr. Trairong Swatdikun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4211, 0-7567-4212
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4211, 4212
   E - mail  trairong.sw@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Accounting and Finance
  มหาวิทยาลัย  University of Southampton
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Financial Management
  มหาวิทยาลัย  The Manchester Metropolitan University
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2550
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Accounting for Planning and Control
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บัญชี
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/01/2562
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/01/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  Management Accounting, Cost Accounting, Financial Management
  สาขาความสนใจ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร   Management Accounting, Management Control System, Executive compensation, Corporate Governance, Risk Management
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำเนินงาน     
   Effects of Risk Disclosure Quality on Firm Performance

   ผู้เขียน : Ung-Phakorn, T. Swatdikun, T. Manajit, S. and Iamchoom, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Accountancy and Management
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 118-126 เดือน/ปี : 07/2562-09/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย: กรณีศึกษาการต้นทุนเป้าหมาย
   Japanese Cost Management in Thai Beverage Industry: A Case of Target Costing

   ผู้เขียน : Swatdikun, T. and Phonnikornkij, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Japanese Study Network
   เล่มที่ : 8 (3) ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 248-264 เดือน/ปี : 12/2561-05/2562
   ชื่อบทความ : Fair Value Accounting of Investment Securities and Earnings Management: Empirical Evidence from Thai Listed Companies
   ผู้เขียน : Swatdikun, T. and Ung-Phakorn, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart Applied Business Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 16 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : บทบาทและเทคนิคทางการบัญชีบริหารในธุรกิจสตาร์ทอัพ
   Role and Techniques of Management Accounting in Startup Business

   ผู้เขียน : Sangboon, K. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Executive Journal
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 2 หน้า : 41-48 เดือน/ปี : 07/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาในวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
   The relationship between professional faith and success of tax auditor in Thailand

   ผู้เขียน : Polkaew, P. Sirisom, J. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Accounting and Management
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 196-205 เดือน/ปี : 04/2560-06/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจผลิตอาหารในประเทศไทย
   Effects of Modern Risk Management Efficiency on Organisational Success of Food Production Businesses in Thailand

   ผู้เขียน : . Somsura B. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Accountancy and Management
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 58-72 เดือน/ปี : 01/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางการบัญชีที่ดีกับคุณภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
   Relationships Between Good Accounting Qualification and Job Quality of Bookkeepers in Khon Kaen Province, Thailand

   ผู้เขียน : Weankaew, L. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 155-163 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของการพัฒนาระบบบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในประเทศไทย
   Effects of Best Accounting System Development on Financial Reporting Efficiency of Petroleum Product Manufacturing Businesses in Thailand

   ผู้เขียน : Piwsa-ard, N. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 126-138 เดือน/ปี : 07/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบคุณภาพการควบคุมภายในทางการเงินที่มีต่อประสิทธิผลองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
   The Effect of Financial Internal Control Quality on Effectiveness of Local Governmental Authority of Southern region of North-Eastern Thailand

   ผู้เขียน : Seesaward, N. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 21-30 เดือน/ปี : 10/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออก
   Effects of Information Technology Skills on the Accounting Practice Quality of the Bookkeepers in the Eastern Thailand

   ผู้เขียน : Luechanitiphot, R. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 176-187 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   Effects of Modern Information Technology Knowledge o n Practice Success of Bookkeepers in Northeast Thailand

   ผู้เขียน : Siri, S. Tangpinyoputtikhun, Y. Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 180-189 เดือน/ปี : 10/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม
   Relationships between Household Accounting Efficiency and Qualtiy of Life of Farmers in Mahasarakham Province

   ผู้เขียน : Sangsud, P. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 5 หน้า : 77-89 เดือน/ปี : 10/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของการมุ่งเน้นความรอบรู้การสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
   Effects of Audit Well-Roundedness Orientation on Audit Effectiveness of Tax Auditors in Thailand

   ผู้เขียน : Duangchakkawan, N. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 40-49 เดือน/ปี : 10/2558-12/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The Impact of Data Quality in Accounting on Strategic Cost Management Techniques: An Empirical Study in Thai Manufacturing Industry (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Swatdikun, T., Phonnikornkij, N., Boonprasertsuk, V. and Treve, M.
   ชื่อการประชุม : the 11th National Confernce on Administrative and Management
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkhla University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/06/2562
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2559
   ชื่อหนังสือ : Introduction to Management Accounting
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ไตรรงค์  สวัสดิกุล
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   พิมพ์ครั้งที่ : 4 ณ กรุงเทพมหานคร
   ISBN : 9789740335214

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)