:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ไตรรงค์  สวัสดิกุล
   Asst.Prof.Dr. Trairong Swatdikun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4211, 0-7567-4212
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4211, 4212
   E - mail  trairong.sw@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Accounting and Finance
  มหาวิทยาลัย  University of Southampton
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2556
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Financial Management
  มหาวิทยาลัย  The Manchester Metropolitan University
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2550
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Accounting for Planning and Control
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บัญชี
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/01/2562
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตร  หลักสูตรบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/06/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  Management Accounting, Cost Accounting, Financial Management
  สาขาความสนใจ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร   Management Accounting, Management Control System, Executive compensation, Corporate Governance, Risk Management
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : การบัญชีแบบลีนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: การศึกษาเปรียบเทียบและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการ  Lean Accounting in Textile and Garment Industry: Comparative Study and its Impact on Firm Perform          
   ผู้เขียน : Swatdikun, T. and Phonikornkij, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : University of the Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 1 หน้า : 77-92 เดือน/ปี : 03/2563-/
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลและประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจโรงแรมใน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  Relationships Between of Data Quality and Decision Making Efficiency on Hotel Business in the North East
   ผู้เขียน : Han-arwut, J., Sirisom, J., and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Accountancy and Management
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 4 หน้า : 104-115 เดือน/ปี : 03/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่มีต่อผลการดำเนินงาน Effects of Risk Disclosure Quality on Firm Performance    
   ผู้เขียน : Ung-Phakorn, T. Swatdikun, T. Manajit, S. and Iamchoom, W.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Accountancy and Management
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 118-126 เดือน/ปี : 07/2562-/
   ชื่อบทความ :  ผลกระทบของเทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำเนินงานของกิจการ The Impact of Strategic Cost Management Techniques on Firm Performance  
   ผู้เขียน : Swatdikun, T. and Phonikornkij, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Kasetsart Applied Business Journal
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 19 หน้า : 43-58 เดือน/ปี : 12/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย: กรณีศึกษาการต้นทุนเป้าหมาย  Japanese Cost Management in Thai Beverage Industry: A Case of Target Costing
   ผู้เขียน : Swatdikun, T. and Phonnikornkij, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Japanese Study Network
   เล่มที่ : 8 (3) ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 248-264 เดือน/ปี : 12/2561-/
   ชื่อบทความ :  Fair Value Accounting of Investment Securities and Earnings Management: Empirical Evidence from Thai Listed Companies
   ผู้เขียน : Swatdikun, T. and Ung-Phakorn, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Kasetsart Applied Business Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 16 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 01/2561-/
   ชื่อบทความ : บทบาทและเทคนิคทางการบัญชีบริหารในธุรกิจสตาร์ทอัพ Role and Techniques of Management Accounting in Startup Business    
   ผู้เขียน : Sangboon, K. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Executive Journal
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 2 หน้า : 41-48 เดือน/ปี : 12/2561-/
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ด้านการบัญชี การเงินและพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  Effects of Proactive Practice Planning on Job Efficiency of Accounting finance and Supply in RajabhatMahasarakham University    
   ผู้เขียน : Sirisom, J. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 247-256 เดือน/ปี : 01/2561-/
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของความรู้ทางการบัญชีที่หลากหลายที่มีต่อความสำเร็จในวิชาชีพของนักบัญชีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย  Effects of Diversified Accounting Knowledge on Professional Success of Accountants in The Auto Parts Manufacturing Businesses in Thailand      
   ผู้เขียน : Matphothong, V. Tangpinyoputtikun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science, Mahasarakham University
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 132-143 เดือน/ปี : 05/2561-/
   ชื่อบทความ :  ผลกระทบของบรรยากาศในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย The Effects of a Creative Job Climate on Job Performance of Accountants in the Northeast of Thailand  
   ผู้เขียน : Butsan, T. Tangpinyoputthikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science, Mahasarakham University
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 5 หน้า : 31-41 เดือน/ปี : 09/2561-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาในวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย  The relationship between professional faith and success of tax auditor in Thailand
   ผู้เขียน : Polkaew, P. Sirisom, J. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Accounting and Management
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 196-205 เดือน/ปี : 04/2560-/
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจผลิตอาหารในประเทศไทย  Effects of Modern Risk Management Efficiency on Organisational Success of Food Production Businesses in Thailand
   ผู้เขียน : . Somsura B. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Accountancy and Management
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 58-72 เดือน/ปี : 01/2558-/
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางการบัญชีที่ดีกับคุณภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดขอนแก่น  Relationships Between Good Accounting Qualification and Job Quality of Bookkeepers in Khon Kaen Province, Thailand
   ผู้เขียน : Weankaew, L. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 155-163 เดือน/ปี : 07/2558-/
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของการพัฒนาระบบบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในประเทศไทย  Effects of Best Accounting System Development on Financial Reporting Efficiency of Petroleum Product Manufacturing Businesses in Thailand
   ผู้เขียน : Piwsa-ard, N. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 126-138 เดือน/ปี : 07/2558-/
   ชื่อบทความ : ผลกระทบคุณภาพการควบคุมภายในทางการเงินที่มีต่อประสิทธิผลองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  The Effect of Financial Internal Control Quality on Effectiveness of Local Governmental Authority of Southern region of North-Eastern Thailand
   ผู้เขียน : Seesaward, N. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 21-30 เดือน/ปี : 10/2558-/
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออก  Effects of Information Technology Skills on the Accounting Practice Quality of the Bookkeepers in the Eastern Thailand
   ผู้เขียน : Luechanitiphot, R. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 3 หน้า : 176-187 เดือน/ปี : 07/2558-/
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม Relationships between Household Accounting Efficiency and Qualtiy of Life of Farmers in Mahasarakham Province  
   ผู้เขียน : Sangsud, P. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 5 หน้า : 77-89 เดือน/ปี : 10/2558-/
   ชื่อบทความ : ผลกระทบของการมุ่งเน้นความรอบรู้การสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย Effects of Audit Well-Roundedness Orientation on Audit Effectiveness of Tax Auditors in Thailand  
   ผู้เขียน : Duangchakkawan, N. Tangpinyoputtikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 40-49 เดือน/ปี : 10/2558-/
   ชื่อบทความ :  ผลกระทบของความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีต่อความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ผู้เขียน : Siri, S. Tangphinyoputthikhun, Y. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science, Mahasarakham University
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 4 หน้า : 180-189 เดือน/ปี : 10/2558-/
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม An Analysis of Production Costs at Rajabhat Mahasarakham University by Using an Activity-Based Cost System    
   ผู้เขียน : Sinthao, C. Sirisom, J. and Swatdikun, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Humanity and Social Science
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : special edition หน้า : 313-321 เดือน/ปี : 03/2549-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The Impact of Data Quality in Accounting on Strategic Cost Management Techniques: An Empirical Study in Thai Manufacturing Industry (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Swatdikun, T., Phonnikornkij, N., Boonprasertsuk, V. and Treve, M.
   ชื่อการประชุม : the 11th National Confernce on Administrative and Management
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkhla University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การบริหารต้นทุนแบบญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย: กรณีศึกษาการต้นทุนเป้าหมาย
    Japanese Cost Management in Thai Beverage Industry: A Case of Target Costing (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Swatdikun, T. and Phonnikornkij, N.
   ชื่อการประชุม : Japanese Network Studies 12th Annual Conference
   สถานที่ประชุม : Rajabhat NakhonRajasima University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/11/2561
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2559
   ชื่อหนังสือ : Introduction to Management Accounting
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ไตรรงค์  สวัสดิกุล
   สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   พิมพ์ครั้งที่ : 4 ณ กรุงเทพมหานคร
   ISBN : 9789740335214

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)