:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุขสันต์  ช่างเหล็ก
   Mr. Suksun Changlek
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2685, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2685, 2602-4
   E - mail  suksun.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ชีวเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  14/01/2562
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/01/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Short-Time Administration of Xanthone From Garcinia mangostana Fruit Pericarp Attenuates the Hepatotoxicity and Renotoxicity of Type II Diabetes Mice
   Short-Time Administration of Xanthone From Garcinia mangostana Fruit Pericarp Attenuates the Hepatotoxicity and Renotoxicity of Type II Diabetes Mice

   ผู้เขียน : Naymul Karim, Md. Atiar Rahman, Suksan Changlek & Jitbanjong Tangpong*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of the American College of Nutrition
   เล่มที่ : 2019 ฉบับที่ : 2019 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 12/2562-06/2563
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : APPLICATION OF INFRARED SPECTROSCOPY FOR CLASSIFICATION OF THALASSEMIA AND HEMOGLOBIN E
   ผู้เขียน : Somsamorn SUKPONG, Suksan CHANGLEK, Supatcharee SIRIWONG, Tassanee SAOVANA, Kanjana THUMANU
   แหล่งตีพิมพ์ : : Suranaree Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 2 หน้า : 191-200 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Short-Time Administration of Xanthone From Garcinia mangostana Fruit Pericarp Attenuates the Hepatotoxicity and Renotoxicity of Type II Diabetes Mice
   ผู้เขียน : Karim, N., Rahman, M. A., Changlek, S., & Tangpong, J.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of the American College of Nutrition
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Effect of alpha-mangostin on Fos expression of cholinergic neurons regulating learning & memory in scopolamine-induce amnesic rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Susan Changlek and Rungrudee Srisawat
   ชื่อการประชุม : 12th FENS Forum of Neuroscience
   สถานที่ประชุม : SEC Centre, Glasgow, United Kingdom
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 11/07/2563
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Neuroprotective efficacy of curcumin in lead (Pb) induced inflammation and cholinergic dysfunction in mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitbanjong Tangponga*, Moe Pwint Phyua, Lanchakorn Chanudom, Suksan Changlek.
   ชื่อการประชุม : The Society for Redox Biology and Medicine's 25th Annual Conference (SfRBM 2018)
   สถานที่ประชุม : Chicago, IL, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 14/11/2561
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : มาส์คหน้าใสสารสกัดจากเปลือกสุกกล้วยหอมทอง
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง,  นายสุขสันต์  ช่างเหล็ก

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)