:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ภาวเรศ  ฟูน้อย
   Dr. Pawares Funoi
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2024, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2024, 2002-3
   E - mail  pawares.fu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Linguistics and Applied Linguistics
  มหาวิทยาลัย  Huazhong University of Science and Technology
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2557-2560
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Teaching Chinese to Speakers of Other Language
  มหาวิทยาลัย  Huazhong University of Science and Technology
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2557
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาจีนธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  11/02/2563
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรภาษาจีน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/02/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  อักษรศาสตร์/ศิลปะศาสตร์  ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาจีน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)