:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว สุทธิ์สิรี  อินทองเอียด
   Miss Sutsiree Intongead
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3907, 0-7567-3902 3921
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3907, 3902 3921
   E - mail  sutsiree.in@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556-2559
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/03/2562
 
  ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
  ฝ่าย/งาน  สถานวิจัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/03/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)