:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาง ศรีไล  วันเหวก
   Mrs. Srilai Wankhake
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3068, 0-7567-3066
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3068, 3066
   E - mail  srilai.wa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ม.6
  สาขาที่จบ  
  มหาวิทยาลัย  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกะทู้
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2562
 
  ตำแหน่ง  แม่บ้าน
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)